Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Pneufit s.r.o Budatínska 27  Bratislava 851 05 IČO:46511458 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.baby-eshop.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.baby-eshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník a Obchodného zákonníka.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou www.baby-eshop.sk. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode  4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na vlastné náklady na adresu:


Pneufit s.r.o.

Baby-eshop.sk

Adamovka 543

Rabča 02944

 

a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

- tovar musí byť pri spätnom odosielaní poriadne zabalený,nielen vo vlastnom obale,aby nedošlo pri jeho preprave k znehodnoteniu (zašpinenie,roztrhanie,polámanie,atď....)! Nezabalené zásielky nepreberieme!!!

Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na DOBIERKU! (nebude prevzatý).

Pretože my posielame tovar poriadne zabalený,vyžadujeme,že tovar musí byť pri odosielaní zabalený,nielen vo vlastnom obale,aby nedošlo pri jeho preprave k znehodnoteniu (zašpinenie,roztrhanie,polámanie,atď....)! Nezabalené zásielky nepreberieme!!!

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

4.3 Kupujúci (Spotrebiteľ) nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napr. kojenecké oblečenie s menom dieťaťa)

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. plienky,matrace)

 

4.4 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky a vrátenia tovaru (odstúpenia od zmluvy) môžu byť odlišné od podmienok pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

 

5.4  Akcie a Zľavy

Pokiaľ nie je uvedené inak,Zľavy sa nesčítavajú a nie je možné ich kombinovať s inými zľavami !!!

Tiež ich nemožno uplatniť spätne. Ak prebieha viac akcií (zliav) naraz,uplatňujeme iba najvyššiu zľavu,podľa akcie,ktorá práve prebieha. Zľava sa odpočítava iba z ceny tovarov,nie z ceny celkovej objednávky (cena dopravy zostáva nezmenená). Zľavy počas akcií sa neodpočítavajú automaticky,ale odpočítavame ich manuálne pri spracovávaní objednávky,podľa kupónu zadaného zákazníkom do poznámky pri objednávke (napr. 10percent).

Zadanie kupónu (kód zľavy) do poznámky pri objednávke je povinné,ináč zľava nie je odpočítaná!!!

Po spracovaní je zákazníkovi odoslaný e-mail o spracovaní objednávky s upravenou cenou (po zľave).

 

 

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Pneufit s.r.o. si balné neúčtuje.

 

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky.

http://www.baby-eshop.sk/doprava/

 

Pri nákupe samostatného tovaru plienky MOONY platí doprava zadarmo pri nákupe nad 80,- Eur!

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Pneufit s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo kuriérovi.

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového peňažného dokladu.

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

 

8. Dodacie podmienky

 

8.0 Tovar dodávame prostredníctvom prepravných spoločností v súlade s prepravnými a cenovými podmienkami poskytovateľa prepravnej služby.

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

Pri každom produkte je uvedená DOSTUPNOSŤ = počet PRACOVNÝCH DNÍ potrebných na ODOSLANIE vašej objednávky. 
Vyhradzujeme si právo odoslať Vašu objednávku,až keď bude kompletná a v termíne, ktorý zodpovedá položke s najdlhšou dostupnosťou. 
 

Spôsob platby za tovar (prevod na účet) nemá žiadny vplyv na na skrátenie trvania dodacej doby.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

8.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

 

8.9. Viac informácií o cenách a spôsobe dopravy: http://www.baby-eshop.sk/doprava/

 

Zásielky väčších rozmerov (matrace,postieľky,prikrývky) a objednávky s dopravou zadarmo sú posielané kuriérskou službou.


Nedoručené zásielky

1.1.  Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená bez nášho zavinenia (nesprávna adresa, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) odošleme zákazníkovi správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Odpoveď na túto výzvu očakávame v termíne 7 dní od odoslania správy.

2.2.  Ak nás zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, doúčtujeme k celkovej cene zásielky druhý raz cenu dopravy,aká bola pri prvom odoslaní v prípade,že poštovné bolo zdarma,bude doúčtovaná suma podľa sposobu dodania (kuriér,pošta).

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Reklamačné podmienky sa riadia podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Pneufit s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

/podľa Obchodného zákonníka pre právnické osoby alebo fyzické osoby s prideleným IČO je záručná doba skrátená na 12 mesiacov/.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Pneufit s.r.o.  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Pneufit s.r.o

Baby-eshop.sk
Adamovka 543  

Rabča 02944

 

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.baby-eshop.sk

10.1 Spoločnosť Pneufit s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.baby-eshop.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť Pneufit s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

10.3. Spoločnosť Pneufit s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť Pneufit s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
Označenie prevádzkovateľa (predávajúceho):

Pneufit s.r.o
Budatínska 27  Bratislava 851 05
IČO:  46511458
IČ DPH: SK 2820020093
Číslo účtu: 2922869932 / 1100 Tatra banka

IBAN: SK0811000000002922869932
Spoločnosť zapísaná v ORSR Okresného súdu Bratislava, vložka číslo: 78656/B

E-mail: info@baby-eshop.sk
Telefón: 0948 156 757

Copyright 2014 - 2018 © baby-eshop.sk